เรื่อง :: บรรยากาศการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (นักศึกษารหัส 58-61)

     
 

 

 
  บรรยากาศการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ (นักศึกษารหัส 58-61)
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 พฤษภาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102