เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการบริการคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562

     
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริการคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมไม้แดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 พฤษภาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102