เรื่อง :: การประชุมเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ

     
 

 

 
  การประชุมเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ
เวลา 9.15 น. ณ ห้องประชุมไม้แดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 พฤษภาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102