เรื่อง :: โครงการอบรม Microsoft Word ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏับัติการ การพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office:Microsoft Word เบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
30 เมษายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102