เรื่อง :: การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

     
 

 

 
  การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 มิถุนายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102