เรื่อง :: กิจกรรมรวมพลังน้องพี่สามัคคีจิตอาสา

     
 

 

 
  กิจกรรมรวมพลังน้องพี่สามัคคีจิตอาสา
วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562
ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 กรกฎาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102