เรื่อง :: ขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

     
 

 

 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับเทศบาลตำบลจอมบึง และชุมชน
จัดขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 จากบริเวณตลาดมืดมาที่ว่าการอำเภอจอมบึง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562