เรื่อง :: โครงการ​อบรมผู้นำนักศึกษา​ปีการศึกษา ​2562

     
 

 

 
  โครงการ​อบรมผู้นำนักศึกษา​ปีการศึกษา​2562
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562
ณ เฮฟเว่น ริเวอร์แคว กาญจนบุรี​
โดยกองพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง
 
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 มิถุนายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102