เรื่อง :: งานมหกรรม 9 Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา”

     
 

 

 
  งานมหกรรม 9 Sci 2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา”
โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 สิงหาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102