เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2562

     
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2562
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมไม้แดง ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 กันยายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102