เรื่อง :: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

     
 

 

 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
8 สิงหาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102