เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการบริการคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2562

     
 

 

 
  ประชุมคณะกรรมการบริการคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 /2562
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมไม้แดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
17 ตุลาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102