เรื่อง :: โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษา

     
 

 

 
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 ตุลาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102