เรื่อง :: นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

     
 

 

 
  นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 ตุลาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102