เรื่อง :: โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน อบรมการทำหลักสูตรหมูฝอยและหมูแผ่น วัดเพลง

     
 

 

 
           ธนาคารออมสินร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัด การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรหมูฝอยและหมูแผ่น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
1 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102