เรื่อง :: โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน อบรมการทำหลักสูตรฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง วัดเพลง

     
 

 

 
           ธนาคารออมสินร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพผู้มีรายได้น้อยตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง ให้กับกลุ่มประชาชนบ้านเจ็ดริ้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์กการเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านปลายครองเจ็ดอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีวิทยากรคือนายสมหวัง จาติกุล พร้อมคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102