เรื่อง :: โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตร กะหรี่ปี๊บไส้สับปะรดและน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพ (เห็ดสามสหาย)

     
 

 

 
           ธนาคารออมสินร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตร กะหรี่ปี๊บไส้สับปะรดและน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพ (เห็ดสามสหาย) ณ บ้านอ่างหิน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยทีมงานวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และธนาคารออมสินสาขาทับสะแก  
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102