เรื่อง :: งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์

     
 

 

 
  งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 กันยายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102