เรื่อง :: ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

     
 

 

 
  ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562
ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 ตุลาคม 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102