เรื่อง :: โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
           โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสุริยัน ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการครูพันธ์บึง คณะเทคโนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
12 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102