เรื่อง :: ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     
 

 

 
           โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
21 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102