เรื่อง :: ประชุมอาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
           ประชุมอาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
21 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102