เรื่อง :: โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ


โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ
ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2553 และ 11 - 13 สิ่งหาคม 2553
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง>>>  คลิกเพื่อชม <<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
2 สิงหาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102