เรื่อง :: โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตร น้ำพริกเผาเห็ด และ น้ำเห็ดเพื่อสุขภาพ หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

     
 

 

 
           โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตร น้ำพริกเผาเห็ด และ น้ำเห็ดเพื่อสุขภาพ. ณ บ้านสามเรือน ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยทีมงานวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและธนาคารออมสินสาขาหนองหญ้าปล้อง  
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102