เรื่อง :: โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตร(น้ำ)ผัดไทยกุ้งสดและขนมเปียกปูน ณ ธนาคารออมสินสาขาอัมพวา

     
 

 

 
           ธนาคารออมสินร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัด โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตร(น้ำ)ผัดไทยกุ้งสดและขนมเปียกปูน โดยทีมงานวิทยากรนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ ธนาคารออมสินสาขาอัมพวา  
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102