เรื่อง :: การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563

     
 

การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 8 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 
            
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
8 มกราคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102