เรื่อง :: ทำบุญเลี้ยงพระอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

     
 

ทำบุญเลี้ยงพระอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วันที่ 8 มกราคม 2563
ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 
            
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
8 มกราคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102