เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียอย่างง่ายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์
เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียอย่างง่ายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม พ.ศ.2553 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม พ.ศ.2553 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม พ.ศ.2553 ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

 

>>> คลิกเพื่อชม <<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 สิงหาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102