เรื่อง :: โครงการปฐมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

     
 

โครงการปฐมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 2
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
            
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 มกราคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102