เรื่อง :: สัมภาษณ์ผู้สมัครงานโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากCOVID-19

     
 

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัมภาษณ์ผู้สมัครงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
            
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
1 พฤษภาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102