เรื่อง :: การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

     
 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา 11-28 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
            
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 พฤษภาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102