เรื่อง :: ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่น 2

     
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (หลักสูตรออนไลน์) ให้แก่ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ระดับ ม.๓ เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓ รุ่น
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (รุ่นละ ๕๐ ท่าน)
 
            
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
21 พฤษภาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102