เรื่อง :: การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ (AIC) ครั้งที่ 1/2563

     
  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) ครั้งที่ 1/2563
วันที่อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
เวลา 9.30น. ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
            
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 พฤษภาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102