เรื่อง :: ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (SIL1)

     
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา Intership 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (SIL1)
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
            
     
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
15 มีนาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102