เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา

     
           ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมไม้แดง 2  
            
     
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
14 ตุลาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102