เรื่อง :: การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา

     
   
         การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
16 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102