เรื่อง :: โครงการจิตอาสาพัฒนาผืนป่า 60 ไร่

     
   
         โครงการจิตอาสาพัฒนาผืนป่า 60 ไร่ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 ธันวาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102