เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับตำนานาชาติด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึง

     
   
         สาขาคณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับตำนานาชาติด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึง วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
15 ธันวาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102