เรื่อง :: โครงการปรับปรุงแผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     
   
         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
17 ธันวาคม 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102