เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรม "พังพลาย"

     
   
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรม "พังพลาย" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาศเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรมพังพลาย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102