เรื่อง :: โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้นรุ่น 2/2563

     
   
         สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่2/2563 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
     ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102