เรื่อง :: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงานครั้งที่ 1 I-SEEC 2021

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงานครั้งที่ 11 (THE 11th INTERNATIONAL SCIENCE, SOCIAL SCIENCES, ENGINEERING AND ENERGY CONFERENCE : I-SEEC 2021) ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการนำเสนอแบบออนไลน์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าวข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 มิถุนายน 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102