เรื่อง :: บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 64

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-15.30น. ณ ลานไม้แดง คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 มีนาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102