เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2 อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 มีนาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102