เรื่อง :: "วันสงกรานต์สานใจ"

วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้บริหารเข้าร่วมงาน "วันสงกรานต์สานใจ" ณ ลานวัฒนธรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เป็นถวายปิ่นโตกลับวัด เพื่อลดระยะเวลาและการสัมผัสใกล้ชิด

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 เมษายน 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102