เรื่อง :: โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต เวลา 13.00 - 15.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
29 เมษายน 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102