เรื่อง :: การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือ เอลละเฟิ่น แคมป์ ราชบุรี Elephant Camp โดยการฝึกอบรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 ธันวาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102