เรื่อง :: การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือ เอลละเฟิ่น แคมป์ ราชบุรี Elephant Camp โดยการฝึกอบรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 ธันวาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102