เรื่อง :: โครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2564

โครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ โรงยิมพละศึกษา 1,2 และห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 ธันวาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102