เรื่อง :: โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ได้จัดสรรวัคซีนให้อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
8 กรกฎาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102